SAS Štafeta, §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Nový Bor

Komu je služba určena

 • rodiny žijící v sociálně vyloučených místech (nevyhovující bytové podmínky, nezaměstnanost, odlehlost místa pobytu)
 • rodiny s finančními problémy (rodiny v hmotné nouzi, zadluženost rodiny)
 • rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (imigranti, kulturní minority, cizinci)
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy (užívání drog, dluhy, gemblerství,...)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3912232
 • Druh služby: §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: Křižíkova 980,47301 Nový Bor
 • Telefon: 724326889
 • E-mail: vlckova@rodinavcentru.cz
 • Web: www.rodinavcentru.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, zejména se jedná o rodiny žijící v sociálně vyloučených místech, rodiny s finančními problémy, rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy a rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Štafeta (SAS Štafeta) pomáhá rodinám s dětmi v těžké životní situaci. V prostředí jejich domácnosti předává rodičům praktické dovednosti, jak vytvořit vhodné podmínky pro výchovu svých dětí.

3. Nabízené činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

pomoc při plánování rodinného rozpočtu

pomoc s chodem domácnosti (podpora při vedení hospodaření, nakupování, vaření, udržování domácnosti)

nácvik dovedností, potřebných pro jednání na úřadech, ve školách apod.

podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě (úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, pomoc se zajištěním zdravotní péče, podpora společného trávení volného času)

podpora osvojení psychických a sociálních dovedností a návyků dětí, podpora při přípravě dítěte na vstup do ZŠ, volnočasové aktivity

podpora při přípravě na školní vyučování (možnost doučování dětí v domácím prostředí za aktivního zapojení rodiče) a při komunikaci se školskými zařízeními

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

informace o možnosti využití dalších, lokálně dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními; doprovod

sociálně terapeutické činnosti:

krizová intervence, kontakt s odborníky

obnova funkcí rodiny a podpora rozvoje rodičovských kompetencí

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou

poskytnutí informace o základních právech a povinnostech a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení

poskytnutí informace o možnosti a podmínkách čerpání sociálních dávek

finanční poradenství (podpora při vyřizování splátkového kalendáře, řešení exekucí)

poradenství v oblasti bydlení (pomoc při hledání bydlení, pomoc při zajištění sociálních dávek, které jsou spojené s bydlením, poskytování poradenství v oblasti uzavírání nájemních smluv, zprostředkování kontaktu s azylovými domy, občanskými poradnami apod.)

poradenství v oblasti zaměstnanosti (pomoc se zprostředkováním kontaktu s úřadem práce, evidencí a s vyřízením žádosti o rekvalifikaci; podpora při hledání zaměstnání: možnost přístupu na internet z důvodu hledání zaměstnání, pomoc s vyhledáváním zaměstnání, při psaní životopisu či motivačního dopisu, s přípravou na pohovor, komunikací se zaměstnavatelem aj.)

4. Specifika služby

Služba je určena pro obyvatele Novoborska.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  8:00-16:00
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  8:00-16:00
   Úterý  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
   Pátek  :  8:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Rodina v centru, z.ú.

IČ poskytovatele

27004295

Kontaktní údaje na poskytovatele