Odborné sociální poradenství, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Chotovice, Cvikov, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených místech
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • oběti domácího násilí
 • etnické menšiny
 • imigranti a azylanti
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • oběti trestné činnosti
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • rodiny žijící v sociálně vyloučených místech (nevyhovující bytové podmínky, nezaměstnanost, odlehlost místa pobytu)

Věkové skupiny

 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována osobám starším sedmi let žijící v ORP Nový Bor, tedy v některé z následujících obcí: Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor.

Služba je určena osobám v krizi, dětem a mládeži ve věku od 7 do 26 let ohrožené společenský nežádoucími vlivy, etnickým menšinám, imigrantům a azylantům, obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a seniorům.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání: 

Občanská poradna poskytuje bezplatnou odbornou pomoc osobám starším sedmi let, které žijí v Novém Boru a okolních obcích. Řešíme finanční, dluhové, zdravotní, vztahové, vzdělávací a výchovné problémy. Pomáháme s bydlením a uplatněním na trhu práce.

Cíl: Poskytování komplexního poradenství občanům Novoborska, kteří se ocitli v krizi nebo nouzi. Cílem je zlepšení jejich životní situace, aby dokázali vést svůj život samostatně.

Roční cíle:

Minimálně třem klientům ročně pomůžeme se zmapováním dluhů a přípravou na oddlužení.

Minimálně třem klientům ročně pomůžeme připravit a podat žádost o finanční dar u nadace.

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti a oblasti:

Odborné sociální poradenství:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • předání kontaktu a informací o navazujících a alternativních sociálních službách v regionu, volnočasových a zájmových aktivitách
 • zprostředkování pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty (pomoc s domluvením schůzky na městském úřadu, úřadu práce, ČSSZ, OSSZ, školském zařízení, u lékaře apod.)

b) sociálně terapeutické činnosti:

 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálně právních předpisech
 • podpora klienta v akutní krizi (rozvod, úmrtí, ztráta bydlení, krize dospívání, osobní krize)
 • poradenství obětem trestních činů, trestní řízení
 • orientace v systému sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc tj. pomoc v hmotné nouzi, pomoc osobám těžce zdravotně postiženým, sociální služby)
 • občanskoprávní poradenství (např. občanské právo, exekuční právo, insolvenční právo, pracovní právo)
 • psychologické poradenství (např. psychická stabilizace, zvýšení svých kompetencí, cesta k třem pilířům štěstí, tj. příjemný život, zaujatý život, smysluplný život)
 • poradenství ohledně vzdělání (doplnění vzdělání, informace o školách, rozšíření kvalifikace)

 

c) pomoc při prosazování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vyplnění formulářů, včetně elektronických formulářů, vyřizování telefonátů či mailů za přítomnosti klienta - s jeho souhlasem), vyhledávání informací pro klienta
 • aktivní pomoc nebo doprovázení při řešení tíživé sociální situace - doprovod při jednání s úřady a jinými institucemi či poskytovateli, doprovod na úřad, k lékaři, do školy
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (mapování klientovy rodinné situace, pokud to řešení případu vyžaduje, zjišťování možností pomoci z jeho okolí - příbuzní, známí, přátelé)
 • dluhová problematika (rozpočet, splácení, konsolidace, exekuce, insolvence)

 

Pomáháme v těchto oblastech:

Informace, poradenství 

 • Řešení nepříznivé sociální situace (podpora motivace k plánům, orientace ve vlastní situaci, hledání možnosti řešení ze své situace)
 • Platný OP, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, pas (podání žádosti o nový doklad, doprovod na úřady, pojišťovnu, policii)

Ochrana práv

 • Předcházení / řešení domácího násilí (znalost problematiky domácího násilí, asistence s podáním návrhu na vykázání násilníka, předání kontaktů na soc. služby, úřady, policii)
 • Předcházení / řešení zneužívání (informace z dané oblasti, předání kontaktů na pomáhající subjekty, podpora při řešení situace)
 • Předcházení / řešení týrání, šikany (rozeznání šikany, týrání, zneužívání, informovaní o možnostech, jak jim předcházet, bránit se)
 • Ochrana práv v oblasti občanských / sousedských vztahů (podpora při řešení situace, předání informací v dané oblasti, předání kontaktů)
 • Ochrana práv v oblasti rodinných vztahů (orientace v problematice, pomoc a sepsání návrhu na stanovení výživného, úpravy styku s dítětem, doprovod při kontaktu s OSPOD, PČR, soudem, orientace v problematice a požadavcích OSPOD, PČR, soudu)
 • Ochrana práv oběti trestných činů (informace o právech obětí, doprovod na příslušné instituce, předání kontaktu na odborné služby, pomoc s podáním trestního oznámení, návrhu na náhradu škody)

Rodičovské kompetence a povinnosti

 • Orientace v právech a povinnostech vážících se k rodičovství (zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem, rozvodové a porozvodové uspořádání v rodině, adopce, pěstounská péče, ústavní péče, rodičovské kompetence, práva a povinnosti)

Vzdělávání

 • Získání znalostí a dovedností (předání informací o vzdělávacích institucích, doplnění vzdělávání, rozšíření kvalifikace, rozhodování o nejvhodnějším uplatnění)

Pracovní uplatnění 

 • Hledání pracovního uplatnění (orientace na trhu práce a hledání pracovního místa)
 • Pracovní a jiné uplatnění (udržení zaměstnání, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání, pomoc se sepsáním životopisu, sepsání výpovědi)

Zdravotní péče a kompenzace handicapu 

 • Možnosti čerpání zdravotní péče (informace o pojištění, volba praktického lékaře, registrace)
 • Udržení zdravotního stavu a předcházení rizikům spojeným se zdravotním stavem, kompenzace handicapu (doprovod k lékaři, nabídka sociálních služeb (DD, DPS – vyplnění žádostí), nabídka kompenzačních pomůcek, zajištění služeb po propuštění z nemocnice – předání kontaktů na následné služby)

Hledání bydlení

 • Vyhledávání vhodného bydlení (pomoc s vyhledáváním nabídek na internetu, doprovod na prohlídku bytu, kontaktování majitele bytu, podání žádosti o obecní byt, posouzení vhodnosti ubytování)
 • Kontaktování vlastníka nemovitosti (komunikace s majitelem bytu, konzultace ohledně nájemních smluv)

Udržení bydlení 

 • Plnění finančních závazků spojených s bydlením (znalost nákladů na bydlení (energie, nájem), doporučení dávek v oblasti bydlení (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení), vyplnění žádostí o dávky
 • Orientace v nájemních smlouvách (práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy)

Finanční a majetková oblast 

 • Hospodaření s finančními prostředky (znalost nákladů nutných pro život (nájem, energie), tvoření rodinného rozpočtu, tvoření splátkového kalendáře)
 • Řešení dluhů a exekucí (jednání s věřiteli, komunikace s exekutory, informace o exekucích, dodržování splátek)
 • Uzavírání smluv (konzultace ohledně kupních smluv, nájemních smluv, apod.)
 • Orientace v insolvenčním řízení (předání informací o podmínkách insolvence, o průběhu insolvence, komunikace s právníkem ohledně sepsání insolvenčního návrhu, komunikace s insolvenčním správcem, se soudy)
 • Využití sociálních dávek a jiných výhod (využití dávek SSP, HN, PNP, ZTP, předání informací ohledně invalidního a starobního důchodu, pomoc s vyplněním žádostí o dávky)
 • Nakládání s majetkem (orientace ve smluvních vztazích u převedení majetku, pronájmu nemovitosti, darování majetku)

Společenské kontakty   

 • Navazování a udržování rodinných, partnerských a jiných společenských vztahů (navazování a udržení rodinných, partnerských a společenských vztahů, práva a povinnosti manželů, rodinných příslušníků, zlepšení vztahů v rodině, mezi partnery, mezigenerační vztahy, řešení krize v manželství, v rodině apod.)

4. Specifika služby

Služba je poskytována bezplatně, na základě svobodné vůle klienta, formou vzájemné dohody. Zachováváme lidskou důstojnost. Respektujeme klientovu osobnost a snažíme se najít individuální řešení jeho situace. Služba podporuje samostatnost klientů, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Klienti nejsou diskriminováni na základě své etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti. Služba respektuje klientovo právo na soukromí a zaručuje diskrétnost.

Služba je registrována jako sociální služba dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a vykonávána v souladu se standardy kvality, právními normami ČR a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
   Středa  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
   Čtvrtek  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
   Pátek  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
   Pondělí  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
   Středa  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
   Čtvrtek  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
   Pátek  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
   Pondělí  :  7:30-15:30  -  Po předchozí telefonické domluvě možnost setkání v jiném čase.
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Rodina v centru, z.ú.

IČ poskytovatele

27004295

Kontaktní údaje na poskytovatele